Xornadas Técnicas

AVISO LEGAL
Fundación Expomar, provisto con NIF/ CIF G-27.231.968, dirección Praza dá Mariña 13, non pode asumir ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, inapropiado ou ilícito da información aparecida na páxina da internet de Fundación Expomar. Cos límites establecidos na lei, Fundación Expomar non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade, integridade, actualización e precisión dos datos ou informacións que se conteñen nas súas páxinas da internet. Os contidos e información non vinculan a Fundación Expomar nin constitúen opinións, consellos ou asesoramento legal de ningún tipo pois se trata meramente dun servizo ofrecido con carácter informativo e divulgativo. A páxina da internet de Fundación Expomar pode conter ligazóns (links) a outras páxinas de terceiras partes que Fundación Expomar non pode controlar. Por tanto, Fundación Expomar non pode asumir responsabilidades polo contido que poida aparecer en páxinas de terceiros. Os textos, imaxes, sons, animacións, software e o resto de contidos incluídos neste website son propiedade exclusiva de Fundación Expomar ou as súas licenciantes. Calquera acto de transmisión, distribución, cesión, reprodución, almacenamento ou comunicación pública total ou parcial, debe contar co consentimento expreso de Fundación Expomar. Así mesmo, para acceder a algúns dos servizos que Fundación Expomar ofrece a través do website deberá proporcionar algúns datos de carácter persoal. En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos informámoslle que, mediante o enchemento dos presentes formularios, os seus datos persoais quedarán incorporados e serán tratados nos ficheiros de Fundación Expomar co fin de poderlle prestar e ofrecer os nosos servizos así como para informarlle das melloras do sitio web. Así mesmo, informámoslle da posibilidade de que exerza os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal, maneira gratuíta mediante email a expomar@expomar.com ou na dirección Praza dá Mariña 13, 27800 Burela (Lugo).
POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Protección de datos de carácter persoal segundo a Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e a súa normativa de desenvolvemento, en cumprimento do disposto no art. 5 e 6 da LOPD, informa que os datos persoais que se recollen a través dos formularios do Sitio web: www.expomar.com inclúense nos ficheiros automatizados específicos de usuarios dos servizos de Fundación Expomar. A recollida e tratamento automatizado dos datos de carácter persoal ten como finalidade o mantemento da relación comercial e o desempeño de tarefas de información, formación, asesoramento e outras actividades propias de Fundación Expomar. Estes datos unicamente serán cedidos a aquelas entidades que sexan necesarias co único obxectivo de dar cumprimento á finalidade anteriormente exposta. Fundación Expomar adopta as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos. O usuario poderá en calquera momento exercitar os dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación recoñecidos no citado Regulamento (UE). O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario a través de email a: expomar@expomar.com ou na dirección: Praza dá Mariña 13, 27800 Burela (Lugo). O usuario manifesta que todos os datos facilitados por el son certos e correctos, e comprométese a mantelos actualizados, comunicando os cambios a Fundación Expomar.